2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.1   Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. Værket afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.
       
2.2   Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til værket af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted.
       
2.3   Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement mv. Der må sikres værket let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.
       
2.4   Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger mv. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på forbrugerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler forbrugeren.
       
2.5  

Værket er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder mv. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Værket etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. Værket er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor værket til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan værket anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

       
    Tilslutningsafgift
2.6   Forbrugeren betaler tilslutningsafgift, jf. værkets tarif, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres.
       
2.7   Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af værket. På værkets foranledning skal forbrugeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af afgifter.
       
2.8   Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsafgiften, har forbrugeren pligt til inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til værket. Dette kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsafgift. Værket forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.
       
    Stikledning/stikledningsafgift
2.9   Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen". Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af værkets tarif. Værket fastsætter stikledningens placering efter aftale med forbrugeren, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet.
       
2.10   Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen incl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af værket.
       
2.11   Værket etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt værket finder det hensigtsmæssigt.
       
2.12   Der må ikke uden værkets skriftlige tilladelse bygges henover en stikledning, men hvor forhold iøvrigt hos forbrugeren giver anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af værket for forbrugerens regning.
       
2.13   Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af værket. Udgifterne betales efter samme retningslinjer som ved etablering af en ny stikledning.
       
2.14   Værket har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugers ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager værket retablering i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes og eller til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.
       
    Ejerskifte  
2.15   Ejerskifte meddeles værket. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal tilgå værket senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt værket i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskort, underskrevet af såvel nuværende som fremtidig ejer, fremsendes til værket. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet opfører eller overgår til den nye ejer, jf. 6.9. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser overfor værket.
       
2.16   Gældende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel kontrolbog kan rekvireres på værket.
       
    Udtrædelsesvilkår
2.17   Udtrædelse af værket kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
       
2.18   På udtrædelsestidspunktet forpligter forbrugeren sig til at betale:
    a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
    b. Skyldige afgifter.
    c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende værket.
    d. Værkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de værket tilhørende ledninger på forbrugerens ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsyning.
    Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere kræves:
    e. Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i værkets regnskab - tidligere end 2-årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå værket foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som forbrugerens andel af værkets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Forbrugerens andel af værkets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende forbrugers andel af værkets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.
       
2.19   En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel af værkets formue.
       
2.20   Hvis leveringsforholdet ophører, har værket efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan værket anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.