3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1   Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af værket kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet. Jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" hvor sådanne forefindes.
     
3.2   Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget.
     
3.3   Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes, og/eller i henhold til de af værket fastsatte krav.
     
3.4   Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres værket tab eller ulemper, og forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er værket berettiget til at bringe forholdene i orden for forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.
     
3.5   Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør eller fjernvarmeinstallatør autoriseret af værket.
     
3.6   Værket har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand.
Værket forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er værket ikke ansvarlig for driftstab, ej heller avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed fra værkets side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.
     
3.7   Værket påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for værkets kontrol. Værket fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.
     
3.8   Værkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.
     
3.9   Værkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.
     
3.10   Forbrugeren er - såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side - ansvarlig for beskadigelse af værkets ejendom.
     
3.11   Værket er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal ske med et for forbrugeren passende varsel. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende forbrugeren, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres forbrugeren herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal denne være berettiget til at udtræde af værket, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.