5. Måling af fjernvarmeforbrug

5.1   Værket leverer det for afregning mellem forbruger og værk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse og placering.
     
5.2   Hovedmålere ejes og vedligeholdes af værket. Hovedmålere udskiftes efter nærmere - af værket - fastsatte regler. Værket er iøvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.
     
5.3   Uden værkets godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af værket dertil bemyndigede personer.
     
5.4   Såfremt en forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette værket uvedkommende.
     
5.5   Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jf. 3.9).
     
5.6   På værkets anmodning skal forbrugeren foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af værket fastsat tidsrum.
     
5.7   Modtager værket ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved værkets henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af værket beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.
     
5.8   Værket er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af forbrugeren, medmindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af værket.
     
5.9   Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget. 
     
5.10   Værket er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til værket kan forlange at få hovedmåleren afprøvet (jf. 5.11).
     
5.11   Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af værket fastsatte afvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af værket.
     
5.12   Såfremt forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er forbrugeren forpligtet til omgående at underrette værket herom.