6. Betaling mv.

6.1   Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Værket kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af værket. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan værket vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger. Værket kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer.
       
6.2   Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3-4 måneder efter årsaflæsningen.
       
6.3   Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jf. den til enhver tid gældende DFF-vejledning: Beregning af fjernvarmeforbrug. Værket er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.
       
6.4   Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato, men regningerne bør fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling senere, er forbrugeren forpligtet at betale restancegebyr og renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret, der dækker værkets omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen.
       
6.5   Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender værket en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår:
    - at betalingsfristen er overskredet, og der derfor over næste årsopgørelse vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr og renter.
    - at regningsbeløbet bedes indbetalt senest 8 dage efter erindringsskrivelsens dato.
       
6.6   Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med værket om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender værket en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår,
    - at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt
    -  at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre restance betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti, fra den sociale forvaltning eller
    - at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.
    - Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet forbrugeren.
       
6.7   Opfylder forbrugeren ikke de i 6.6 anførte betingelser, er værket berettiget til ved inkassobesøg hos forbrugeren at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. Eventuelle følger af afbrydelse af varmeforsyningen er værket uvedkommende.
       
6.8   Forsyningen kan genoptages, når  
    - restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt eller
    - der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller
    - der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.
       
6.9   Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.15.