Generalforsamling 2017

Der afholdes generalforsamling torsdag den 21. september 2017 kl. 19.30 i Arena Assens

Dagsorden
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. *)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
   
*) Bestyrelsesmedlemmer på valg: Kim Kraft og Carsten Smedegård modtager genvalg.
 
Med venlig hilsen
Assens Fjernvarme A.m.b.a.
Bestyrelsen