§ 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1   Tekniske bestemmelser for fjernvamelevering for Assens Fjernvarme A.m.b.a. i det følgende benævnt VÆRKET. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.
       
1.2   Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.
       
1.3   Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og forbrugeren er fastlagt i:
    Aftale om fjernvarmelevering
    Vedtægter
    Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
    Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering
    Tarifblad
    Velkomstbrev
       
1.4   INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.