§ 11 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

11.1  

Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af VÆRKET reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 60°C og 80°C i hovedledningsnettet.
Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.

     
11.2  

Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår er mindst 30 °C, og at returtemperaturen ikke overstiger 35 °C.
Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. det til enhver tid gældende takstblad.

     
11.3   VÆRKET kan indføre tarifform, som regulerer for både dårlig og god afkøling af fjernvarmevandet.
     
11.4   VÆRKET har pligt til at levere den varme, der gør det muligt for FORBRUGEREN at modtage det, der er abonneret på, jf. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt ved lukkede hoved-haner på mindst 0,3 bar. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,0 bar.
     
11.5   Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav,
jf. 5.1 og 5.2.
     
11.6   Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af VÆRKET. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.
     
11.7   Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af INSTALLATØREN efter aftale med VÆRKET.
     
11.8   Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af VÆRKET ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af FORBRUGERENS installatør for FORBRUGERENS regning.