§ 13 Ikrafttrædelse og ændring af bestemmelserne

13.1   Nærværende tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget af:
     
    Bestyrelsen for Assens Fjernvarme A.m.b.a. den 15. august_2012
     
    og anmeldt til Energitilsynet.
      
13.2   VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.
     
13.3  

Ændringer
Meddelelse om ændringer af "Vedtægter", "Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering", "Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering" og "Takstblad" sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer, eller ved annonce i lokalt ugeblad

   

 

    Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på VÆRKETs hjemmeside på adressen www.assensfjernvarme.dk Eller fås ved henvendelse til VÆRKET.