§ 3 Udførelse af installationsarbejde.

3.1  

Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS‑installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer. Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører.
Er VVS-firmaet ikke autoriseret, skal der rettes henvendelse til VÆRKET for accept.

     
3.2  

Varmeinstallationer, der tilsluttes VÆRKETS ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i VÆRKETS Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering jf. 5.3
Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKET af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.

     
3.3   Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til VÆRKETS driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk‑ eller temperatur-forhold, er VÆRKET ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.
     
3.4   Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand.
     
3.5   Vandvarmere til institutioner, skoler, kontorer, forretningskomplekser, fabrikker mv. skal dimensioneres således, at en jævn belastning af fjernvarmenettet opnås.