§ 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer

5.1   Varmeinstallationer opbygget før 1. januar 2013 dimensioneres for en fjernvarmefremsløbstemperatur på 70° C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30° C ved en udetemperatur på minus 12° C.
Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60° C og en afkløling på mindst 20° C. 
       
5.2   Varmeinstallationer opbygget efter 1. januar 2013 dimensioneres for en fjernvamefremløbstemperatur på 60° C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30° C ved en udetemperatur på minus 12° C.
Brugsvandsanlægget dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60° C og en afkløling på mindst 30° C.
       
5.3  

Projektering og udførelse.
Enhver varmeinstallations skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

    - DFF's Vejledning - Brugerinstallationer.
    - DFF's vejledningstillæg - Bedre Brugerinstallationer
    - Bygningsreglementet BR10
    - Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab. (DS 418)
    - Dansk Fjernvarmes vejledning - Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering.
    - Dansk Ingeniørforenings "Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium" (DS 469 inkl. tillæg).
    - Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer (DS 439 inkl. Tillæg)
    Dansk ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452 inkl tillæg)
     
5.4   Såfremt anden varmegiver, herunder supplering med alternativ energi, leverer varme ind på husets fjernvarmeanlæg, skal der indskydes varmeveksler mellem fjernvarmestikledningen og husets anlæg.