§ 7. Interne rørledninger

7.1  

Interne rørledninger skal udføres i overens stemmelse med norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. (DS 469 inkl. tillæg.
Medierørerne skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer
Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger.
Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger.
Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget
Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger.
Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen.

     
7.2   Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansions-bevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.