§ 2 Etablering af fjernvarmetilslutning.

2.1   Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/ varmeeffektbehov og beliggenhed.
     
2.2   Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen.
     
2.3  

Ved nybygninger placeres stikledningen efter de Tekniske Bestemmelser for Fjernvarme-levering.
Hovedhaner placeres umiddelbart inden for ydervæg.

     
2.4   Såfremt tekniske eller bygningsmæssige forhold gør det umuligt eller uhensigtsmæssigt at anbringe hovedhanerne indenfor ydermuren, kan fjernvarmeforsyningen, på ejerens bekostning, føre stikledningen længere frem. Det kan uden særlige tekniske foranstaltninger foretages i en kælder med mindst 70 cm frihøjde. Fjernvarmeforsyningen skal ved nye huse have lejlighed til at etablere stikledningen i eventuelt krybekælder eller varmekanal, inden gulvene udføres. Hvor der ikke er krybekælder, føres fjernvarme- rørene i foringsrør efter VÆRKETS anvisning. Stikledningens placering skal i alle tilfælde på forhånd aftales med fjernvarmeforsyningen.
     
2.5   Dimensionering af stikledningen udføres af VÆRKET under hensyntagen til bestemmelserne i
afsnit 5 og 11.
     
2.6  

Retablering efter fjernvarmearbejde.
Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter ved ligeholdelses- og reparations-arbejder foretager VÆRKETS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning.

     
2.7   Er retableringen til samme stand teknisk umulig aftales mellem FORBRUGEREN og VÆRKET en passende erstatning, som står rimeligt i forhold til den manglende retablering.
     
2.8   Stikledningen vil normalt kunne etableres senest 3 uger efter modtagelsen af den underskrevne kontrakt.