§ 5 Udtrædelsesvilkår.

5.1  

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

       
5.2  

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.
Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

       
5.3   På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
    a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
    b. Eventuelt skyldige bidrag.
    c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagningen af måler og andet tilhørende selskabet.
    d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
    e.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til de nye andelshavere, kan endvidere opkræves en godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

       
5.4   En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
       
5.5  

Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.
Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.