§ 7 Bestyrelse

7.1   Selskabets bestyrelse består af 7 Generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen yder kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, dog afgår hvert tredje år 3 bestyrelsesmedlemmer. Det bestyrelsesmedlem, som byrådet har udpeget, kan når som helst udskiftes af byrådet.
     
7.2  

Suppleanter.
På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valg-perioden, for eksempel hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, i dennes resterende valgperiode.
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge de er valgt.

     
7.3  

Valgbarhed.
Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.