§ 8 Selskabets ledelse

8.1   Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
     
8.2  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.
Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

     
8.3   Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
     
8.4   Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
     
8.5   Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
     
8.6   Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne, under hensyntagen til Energitilsynets regler.
     
8.7   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til udvalget
     
8.8   Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
     
8.9   Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.