§ 6 Generalforsamling.

6.1   Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
       
6.2.   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned efter regnskabsårets afslutning.
       
6.3   Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlige indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
       
6.4   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
    1. Valg af dirigent.
    2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
    3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
    4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
    5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
    6. Forslag fra bestyrelsen.
    7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
    8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
    10 Valg af revisor.
    11 Eventuelt. 
       
6.5  

På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, der opfylder betingelserne i § 3 og som efter BBR registret er registreret med bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/
pr. andelsbolig.
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger, boligfællesskaber og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.
Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

       
6.6  

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt.
Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

       
6.7   Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
       
6.8   Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
       
6.9  

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

       
6.10   Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af byrådet.
       
6.11   Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
       
6.12   Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
       
6.13   Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
       
6.14   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
       
6.15   Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlings-protokol.